Ordenances fiscals 2024

OF 1 - Impost sobre béns immobles

OF 2 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF 3 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OF 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF 5 - Ordenança general de contribucions especials

OF 6 - Taxa per expedició de documents administratius

OF 7 - Taxa per llicència d'autotaxi

OF 8 - Taxa per llicència d'obertura d'establiments (Derogada)

OF 9 - Taxa per prestació de serveis de cementiris

OF 10 - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

OF 11 - Taxa d'inspecció de motors (Derogada)

OF 12 - Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

OF 13 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

OF 14 - Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

OF 15 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues

OF 16 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

OF 17 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

OF 18 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

OF 19 - Impost sobre activitats econòmiques

OF 20 - Taxa pel subministrament d'aigua

OF 21 - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Derogada)

OF 22 - Taxa per a la prestació del servei d'escola bressol

OF 23 - Taxa per a la prestació de serveis esportius

OF 24 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

OF 25 - Ordenança reguladora de les subvencions pel condicionament, rehabilitació i pintada de façanes (Derogada)

OF 26 - Ordenança reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions (Derogada)

OF 27 - Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials (Derogada)

OF 28 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment  a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

OF 29 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció

OF 30 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat (Derogada)

OF 31 - Ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal per a la utilització de la deixalleria (Derogada)

OF 32 - Taxa per l'aprofitament especial de taules i cadires i altres elements anàlegs de titularitat municipal per a ús privatiu

OF 33 - Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària

OF 34 - Ordenança reguladora del preu públic per a la realització de cursos de formació i activitats educatives

OF 35 - Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de locals municipals per activitats privades i/o lucratives de caràcter no esportiu

OF 36 - Ordenança reguladora dels preus públics per espectacles culturals en espais de titularitat municipal

OF 37 - Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació del servei de televisió i explotació de xarxes electròniques per part de l'organisme autònom local Xarxa Avinyó de Telecomunicacions

OF 38 - Ordenança reguladora del preu públic per la publicació d'anuncis particulars en el programa de Festa Major

OF 39 - Ordenança reguladora del preu públic pel subministrament de llibres, cd's i productes relacionats amb la Fira dels Matiners

OF 40 - Ordenança reguladora del preu públic pel subministrament de productes del bar del Casal i sortides i excursions organitzades dins la Setmana de la Gent Gran

Darrera actualització: 21.02.2024 | 12:50
Darrera actualització: 21.02.2024 | 12:50