Verificació de documents

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Introdueixi el codi de verificació indicat al document que es desitja verificar.

Verifiqueu document aquí

Darrera actualització: 8.07.2019 | 12:00
Darrera actualització: 8.07.2019 | 12:00