Comunicació prèvia d'obres menors

Objecte

La comunicació prèvia d'obres és un document subscrit per la persona interessada pel que es posa en coneixement de l'Ajuntament els actes urbanístics que pretén dur a terme. La presentació de la comunicació prèvia, acompanyada de la documentació exigida, habilita la persona interessada per executar els actes que s'hi descriuen, i faculta l'Ajuntament per a la seva comprovació i control.

És un tràmit que es fa per comunicar la realització de qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en sòl urbanitzable. Tràmit per a obres que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte:

1. Obres de reforma interior sense afectació d'elements estructurals i que no modifiquin la distribució.

2. Reparació de terrats, terrasses, balcons, llosanes de balcons i/o baranes sense afectació estructural.

3. Execució i/o reparació d'arrebossats, d'aplacats i/o pintat de façanes en actuacions que NO facin front a espais de domini públic i d'alçades inferiors a 6 metres (1).

4. Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres persianes o reixes. 5. Construcció d'envans pluvials d'alçades inferiors a 6 metres (1).

6. Reparació i col·locació de canonades de desguàs/canalons pluvials d'alçada inferior a 6m.

7. Obres puntuals de serveis en sòl de titularitat privada.

8. Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d'arbres ni modificació topogràfica.

9. Construcció i/o revestiment de tanques de finca, parcel·la o solar en actuacions que NO facin front a espais de domini públic.

10. Instal·lació de rètols dintre dels forats arquitectònics dels edificis en planta baixa/col·locació de tendals (2).

11. Instal·lació d'equips d'aire condicionat.

12. Instal·lació i/o modificació d'equips de depuració d'aigües i instal·lacions de captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics (3).

13. Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.

14. Actuacions d'urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a intervenció definitiva.

15. Actuacions d'urgència de protecció de façanes, mitgeres i d'altres elements constructius.

(1) En actuacions d'alçada superiors a 6m. I fent front a l'espai públic, caldrà tramitar llicència per règim d'autorització.

(2) Sempre que els tendals es col·loquin en vials de plataforma única caldrà tramitar-los com a règim d'autorització.

(3)  En el mateix pla d’inclinació de la coberta o, en cas de coberta plana, quan no superin 1 metre d’alçada.

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits previs

Documentació preceptiva: Únicament tindran validesa les comunicacions prèvies presentades  segons el model normalitzat i que s'acompanyin de la documentació exigida. Aquestes tindran plena eficàcia des del moment de la seva presentació al registre d'entrada, moment a partir del qual es podrà dur a terme l'acte comunicat.

Autoritzacions concurrents d'organismes externs: Cas que per l'execució de les obres es requereixin autoritzacions administratives en concurrència amb la comunicació prèvia d'obres efectuades, no podrà presentar-se la comunicació prèvia fins que no s'hagi obtingut l'autorització administrativa que resulti concurrent. S'haurà d'acreditar a l'expedient disposar d'aquesta autorització administrativa.

Ocupació de la via pública: El fet de la comunicació no autoritza en cap cas l'ocupació de la via pública / interferència en la circulació viària. Cas que per l'execució de les obres es requereixi ocupar la via pública, amb mitjans auxiliars per la construcció tipus contenidors, sacs, bastides o tanques de protecció, s'haurà d'obtenir l'autorització pertinent prèviament a l'ocupació. Cas que s'hagi d'interferir en la circulació viària, prèviament s'hauria de contactar amb  el Vigilant Municipal.

Control preventiu en prevenció i seguretat d'incendis (Bombers): Cas que les obres entrin dins dels supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat d'acord amb l'annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, posat en relació amb l'article 20.4 de la mateixa, la comunicació prèvia únicament es podrà presentar quan es disposi de l'informe favorable de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya.

Observacions

L'Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació i la documentació presentades. La inexactitud, falsedat o la omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinaran, amb audiència prèvia dels interessats, la impossibilitat de seguir duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que procedeixin així com de les potestats conferides a l'Ajuntament de protecció de la legalitat urbanística determinades al Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Les comunicacions prèvies no són vàlides en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, amb les excepcions previstes a les lletres g i h de l'article 187.bis, segons disposa l'article 187.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (TRLUC). En aquests casos el règim d'intervenció és el de llicència urbanística.

Import

Tràmit subjecte a la liquidació de taxes de tramitació. Consulteu l'Ordenança Fiscal número 12 vigent.
Tràmit subjecte a la liquidació de l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Consulteu l'Ordenança Fiscal número 5 vigent.

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Darrera actualització: 14.02.2024 | 13:26