Les noves ordenances fiscals per al 2021, en exposició pública

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament d'Avinyó va aprovar provisionalment dimecres 4 de novembre l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021.
El text complet de les Ordenances fiscals modificades es troben en exposició pública durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Es pot consultar tota la informació i el text complert aquí.

Concretament s'han modificat:

  • Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'impost sobre bens immobles
  • Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Ordenança fiscal núm.3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  • Ordenança fiscal núm.20 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
  • Ordenança fiscal núm.22 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola bressol
  • Ordenança fiscal núm.23 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius
Darrera actualització: 06.11.2020 | 16:43