L'Ajuntament redueix l'activitat però assegura els serveis essencials del municipi

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament d'Avinyó ha regulat les mesures per reduir l'activitat i evitar les concentracions de persones per prevenir contagis. Resumim el més destacat. Es pot consultar el document complet en l'arxiu adjunt.

Entre altres accions, l'Ajuntament ha establert:

Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics

Considerar les activitats i serveis públics següents de caràcter bàsic i
estratègic:
1.- Activitat d’atenció al públic no presencial amb atenció telefònica, tramitació telemàtica i cita prèvia per aquells supòsits de necessitat inajornable.
2.- Serveis socials de conformitat amb les darreres instruccions del Departament de Treball ,Afers Socials i Família.
3.- Brigada municipal restarà disponible per atendre situacions d’urgència o interès general.
4.- Servei de vigilància municipal mantindrà l’atenció ciutadana en tot allò que es consideri urgent o d’interès general.

Permís per deure inexcusable de caràcter públic

La resta d’empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat
competent, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i normativa laboral concordant.
Així mateix, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic als empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats per
expressa disposició de l’autoritat competent. Tanmateix, es concedirà de manera preceptiva aquests permís als empleats públics amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques i treballadores embarassades.
El personal que disposi de correu electrònic haurà de consultar-lo un mínim de dues vegades al dia.
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis, l’Ajuntament pot disposar la interrupció temporal dels permisos per deures inexcusables. Tot el personal ha d'estar disponible perquè pot ser requerit en qualsevol moment, en tant que som servidors públics i ens trobem en una situació d'emergència.


Reunions

Quan s’hagin de prestar serveis bàsics o estratègics s’evitaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb les eines i solucions digitals corporatives de l’Ajuntament.

Queden ajornades totes les reunions que estaven previstes realitzar amb persones externes de l’Ajuntament que no es puguin fer telemàticament

Suspensió d'activitats i centres

Suspendre les activitats amb el tancament dels centres següents amb efectes des del 13 de març :
a).- Llar d’infants Municipal l’Estel
b).- Zona esportiva municipal: pavelló poliesportiu, tennis i pàdel; pista poliesportiva i camp de futbol
c).- Bar de les piscines municipals
d).- Casal del Passeig
e).- Local Jove “El Refugi”
f).- Aula Socieducativa
g).- Biblioteca municipal
h).- Centre Cívic Can Tutó
i).- Espai matiners
j).- Edifici d'entitats
k).- Aula de Música
l).- Local Catalunya
ll) .-Centre Cívic d’Horta
m).- IE Barnola

- Suspendre totes les activitats que s’hagin de desenvolupar a la via pública i que requereixin d’autorització municipal.

Modificació de serveis

 Introduir les modificacions en els serveis següents:
-. Mercat municipal dels dimecres, es manté únicament per les parades d’alimentació
-. Servei de recollida porta a porta funciona en normalitat, però es suspèn la recollida de voluminosos i la deixalleria resta tancada.

Plens i Juntes de Govern

- Suspendre la celebració del ple ordinari previst pel proper dia 25 de març de 2020.

- Facilitar i establir els mitjans per a la celebració de les sessions de la Junta de Govern local per mitjans telemàtics

Terminis administratius

- Suspendre els terminis de tots els procediments administratius iniciats per l’Ajuntament d’Avinyó mentre duri la vigència del Reial Decret 463/2020 de 14 de març i/o les seves pròrrogues. El còmput s’activarà de nou un cop perdi la seva vigència.

 

Darrera actualització: 18.03.2020 | 12:19