Ja està disponible la sol·licitud per a les subvencions per a la dinamització del desenvolupament local

Divendres, 7 de maig de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament d'Avinyó vol afavorir l'emprenedoria, l`obertura de locals comercials i la formació de qualitat turística per a any 2021.

Podeu trobar el formulari per a la sol·licitud dels ajuts al següents enllaç.

L'objecte de la convocatòria

A. Foment de la creació d’empreses per part d’emprenedors.
B. Suport al lloguer per a noves empreses, per tal d’afavorir l’obertura de locals comercials buits al municipi d’Avinyó
C. Ajuda a la matriculació en els cursos que acreditin el sistema integral de qualitat turística (SICTED).

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà a comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOP fins el 30 de novembre de 2021.

Requisits exigibles als beneficiaris

a) Tenir seu social al terme municipal d’Avinyó.
b) Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
c) Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.
d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària; així com amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de
subvencions atorgades per l’Ajuntament, si s’escau.

Darrera actualització: 07.05.2021 | 12:25