Informació pública de la 3a modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Avinyó

Dilluns, 7 de juny de 2021 a les 00:00

Els ciutadans podran consultar la documentació i presentar les al·legacions que estimin pertinents fins al 7 de juliol de 2021.

El Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 26 de maig de 2021, va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment la 3a.modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Avinyó en l’àmbit del sòl urbanitzable Torrent de la Casanova (PPU-4) juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic en els termes que consten en l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant un mes, estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [www.avinyo.cat], mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local Durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a aquella àrea del territori subjecte a modificació del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió serà d’1 ANY o fins l’efectivitat del nou planejament.
QUART. Notificar als ajuntaments limítrofes conforme allò establert en l'article 85.7 del TRLUC.
CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials identificats en l’informe de l’arquitecta municipal en data 19
de maig de 2021.

Darrera actualització: 09.07.2021 | 11:09