Informació pública de la 2a modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Avinyó

Dimarts, 9 de juny de 2020 a les 00:00

Els ciutadans podran consultar la documentació i presentar les al·legacions que estimin pertinents des del 10 de juny al 14 de setembre de 2020.

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 27 de maig de 2020, va acordar:
PRIMER. Aprovar inicialment la 2a modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Avinyó, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic en els termes que consten en l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública durant 45 DIES, estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, mitjançant anunci en el Diari de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran tiratge a Catalunya (la Vanguardia) i en un altre d'àmbit local (Regio7).
Durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix ,durant el termini d’exposició pública podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i mitjançant cita prèvia
TERCER. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a aquelles àrees del territori objecte de la modificació del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió serà d’1 ANY o fins l’efectivitat del nou planejament . Dites àrees afectades per la suspensió són les següents: les definides en el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió del projecte de la 2a modificació.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.

Darrera actualització: 09.06.2020 | 16:37