Exposició pública de Reglament d’organització i funcionament del servei públic de l’emissora municipal Ràdio Avinyó

Dimecres, 10 de febrer de 2021 a les 00:00

Roman obert el període per presentar al·legacions abans de l'aprovació definitiva del document

Aprovat inicialment el Reglament d’organització i funcionament del servei públic de l’emissora municipal Ràdio Avinyó per acord del Ple de data 27 de gener de 2021, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la modificació inicial d’aquest Reglament en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament dit Acord.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

L’alcalde,

Eudald Vilaseca Font

 
Darrera actualització: 10.02.2021 | 13:00