Convocatòria de Ple ordinari

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació el dia 31 de març de 2021, a les 20.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021, ordinària de 27 de gener de 2021 i extraordinària de 25 de febrer de 2021.
 2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
 3. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de l'exercici 2020.
 4. Actualització de l’encomana de gestió i del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
 5. Aprovació del Compte General de l’entitat de any 2019.
 6. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
 7. Resolució del recurs de reposició contra l’acord del ple de denegació de la declaració d’obres d’especials interès o utilitat municipal i de beneficis fiscals.
 8. Aprovació provisional de la Modificació Ordenança Fiscal Núm.3 reguladora de l’ICIO.
 9. Presa de coneixement de les renuncies als càrrecs de regidors.
 10. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
 11. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
 12. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 26.03.2021 | 16:45