Convocatòria de Ple el dia 29 de juliol de 2020

Dimarts, 28 de juliol de 2020 a les 00:00

Es convoca sessió ordinària del Ple per al dia 29 de juliol de 2020 a les 20:00 hores, amb l’ordre del dia que es detalla a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2020

2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia

3. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 18.06.2020 referent al Pacte

dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima

4. Proposta d’aprovació inicial Reglament Consell Municipal d’infants d’Avinyó

5. Proposta d’aprovació inicial modificació Consell Educatiu

6. Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2020

7. Proposta d’aprovació de les festes locals per l’any 2021

8. Proposta d’actualització de les retribucions del personal de l’Ajuntament per l’any 2020

9. Proposta d’aprovació del catàleg de Camins Municipals d’Avinyó

10. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència
      - Reconeixement de la urgència
      - Aprovació inicial de l’exp.8/2020 de modificació de crèdits

11. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació)

12. Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.07.2020 | 20:50