Convocada una plaça d’especialista de manteniment d’instal·lacions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Avinyó

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 00:00

Termini per presentar les sol·licituds: 3 de gener de 2021. Podeu consultar les bases complertes en el següent enllaç

Característiques del lloc

 • Lloc de treball: Especialista de manteniment d’instal·lacions Grup C1
 • Funcions: Tasques de manteniment i reparació dels edificis i instal·lacions municipals
 • Retribució: Sou del grup C1. C. Destí 20 Específic 6.041,14 (anuals)
 • Jornada: 37,5 de dilluns a divendres.
 • Modalitat de contracte: contracte laboral d’interinitat segons l’article 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre fins a la cobertura definitiva d’aquest lloc de treball o l’amortització del mateix.

Requisits dels aspirants

 • Estar en possessió com a mínim de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior cicle formatiu de grau superior.
 • Estar en possessió del certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell bàsic (B2) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent o bé superar la prova del mateix nivell proposada pel Tribunal, amb caràcter obligatori eliminatori, la qual es qualificarà d’apte o no apte.

Funcions del lloc de treball

 • Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública sota les indicacions de l’encarregat.
 • Dur a terme treballs d’electricitat, fontaneria, fusteria i alumini i jardineria a les diverses instal·lacions municipals, realitzant les comprovacions i reparacions necessàries per al correcte funcionament.
 • Dur a terme reparacions i manteniment de la xarxa d’enllumenat municipal
 • Tasques de reparació i manteniment de la via pública (ferms, voreres, clavegueram, mobiliari urbà, senyalització viària, i obres en general.
 • Traslladar materials.
 • Resolució d’emergències.
 • Comunicar els desperfectes i incidències que es puguin produir als seus superiors.
 • Tenir cura de l’emmagatzematge de material i estris propis del taller
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació i calibratge.
 • Conduir els vehicles pesants i la maquinària d’obres públiques, així com la resta de vehicles assignats al servei.
 • Tenir cura del bon manteniment dels vehicles que empra per al desenvolupament de les tasques encomanades.
 • Donar suport a altres àrees.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Darrera actualització: 18.12.2020 | 14:23