Aprovació inicial del projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal d'Esports

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 00:00

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2020, ha estat adoptat l’acord que en la part dispositiva diu:

“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària anomenada “Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló Municipal d’Esports”, amb un pressupost d’execució per contracta d’import 139.842,13€ (Cent trenta-nou mil vuit-cents quaranta-dos euros amb tretze cèntims).

SEGON. Sotmetre a informació pública el projecte per espai de trenta dies durant el quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.”

 

L’alcalde,

Eudald Vilaseca Font

Avinyó, 6 de juliol de 2020

Darrera actualització: 21.07.2020 | 17:13