Sessió ordinària del Ple

Dimecres, 12 de juliol de 2023

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació el dia 12 de juliol a les 20.00 h a la Sala de Plens de l'ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions extraordinàries celebrades el dia 28 de juny de 2023.
2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.
3. Donar compte específica del decret disposant el preavís per l’extinció concessió servei municipal d’abastament d’aigua.
4. Donar compte específica del decret d’aprovació de la liquidació pressupost de l’entitat corresponent a l'any 2022.
5. Proposta aprovació Exp. 2/2023 de modificació de crèdits.
6. Proposta creació i periodicitat de les reunions de la comissió informativa.
7. Donar compte de la creació dels grups municipals i aprovació assignació econòmica.
8. Proposta d’aprovació xifra de població referida a l’1 de gener de 2023.
9. Proposta d’aprovació de les dues festes locals per l’any 2024.
10 Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
11. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
12. Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 12.07.2023 | 08:28