Sessió ordinària del Ple

Dilluns, 26 de setembre de 2022 a les 00:00
Serà el proper 28 de setembre de 2022 a les 20.00 h, a la Sala de Plens.
 
Ordre del dia
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 27.07.2022.
2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.
3. Ratificar acord de la JGL sobre adhesió acord marc del subministrament d'energia.
4. Proposta de resolució del recurs de reposició contra l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials amb motiu de l’execució de les obres del projecte Millora de l’accessibilitat i mobilitat del carrer de la Indústria – Zona Esportiva i escolar, del carrer Relat i passatge Fatjó del nucli urbà d’Avinyó.
5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5/2022.
6. Proposta verificació text refós 2a  modificació puntual del POUM .
7. Proposta de declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal i concessió benefici fiscal liquidació ICIO a favor del Dept. Educació.
8. Proposta d’aprovació del Pla d’Igualtat de gènere del municipi d’Avinyó 2022-2026.
9. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
10. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
11. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 26.09.2022 | 13:13