Prestacions econòmiques de caràcter social

L’Ajuntament d’Avinyó contempla, en compliment de la Constitució Espanyola—articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social. El conjunt de prestacions regulades en el present reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també contemplen l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i afavorir-ne la inclusió social.

El present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat d’oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d’aquest principi—, motiva que les prestacions regulades al present reglament no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació, amb l’objectiu d’assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajut reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de cada família (educatius, sanitaris, ocupacionals, relacionals, etc.) incidint en les causes originàries d’aquestes situacions i aportant solucions estructurals coordinades amb la resta d’administracions.

Darrera actualització: 02.07.2021 | 14:09
Darrera actualització: 02.07.2021 | 14:09