L'Ajuntament d'Avinyó convoca una plaça de tècnic/a de Promoció econòmica, Turisme, Ocupació i Desenvolupament local

Dimecres, 30 de setembre de 2020 a les 00:00

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 19 d'octubre

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés selectiu per cobrir amb caràcter interí la plaça de tècnic/a de Promoció econòmica, Turisme, Ocupació i Desenvolupament local de grau mig (Grup A2) per la categoria de tècnic de promoció econòmica i inserció laboral i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitat concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per mitjà de contracte laboral temporal i amb un període de prova de 6 mesos. El procediment de selecció que es preveu es per mitjà de concurs amb valoració de capacitats.

Les característiques del lloc de treball
Lloc de treball: tècnic/a de Promoció econòmica, Turisme, Ocupació i Desenvolupament local Grup A2
Retribució: Sou del grup A2 = 7.003,14 C. Destí 18 = 2.999,22 Específic 280
Jornada : 18,75 hores. L’horari s’adaptarà a les necessitats del servei i serà concretat en el corresponent contracte.
Modalitat de contracte: Contracte laboral interinatge fins a proveir definitivament la plaça o la seva amortització, segons la regulació continguda en el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Darrera actualització: 30.09.2020 | 11:07